معرفی مدیران شرکت

ظفر صالح سبا

معرفی مدیران شرکت

Upload Image...

رئیس هیئت مدیره

آقای غلامعلی صدیقی

مدیرعامل

آقای مهندس مرتضی صدیقی

تلفن: ۰۹۱۲۱۷۲۱۲۰۱

Upload Image...

تاریخچه تاسیس شرکت

ظفر صالح سبا

تاریخچه تاسیس

اهداف شرکت

ظفر صالح سبا

اهداف شرکت

مهندسی شرکت

ظفر صالح سبا

مهندسی شرکت

معرفی مدیران شرکت

ظفر صالح سبا

معرفی مدیران

اعتبارنامه های شرکت

ظفر صالح سبا

اعتبارنامه ها