انواع انتهای پیچ

انواع انتهای پیچ   پیچ های متفاوت و زیادی در صنایع مختلف به کار میرود , که در ادامه به چند نوع از پر کاربردترین آنها پرداخته میشود . در شکل ۹ , شمایی از یک پیچ و مهره نشان داده شده است . پیچ ها میتوانند بر اساس موارد زیر , تقسیم بندی یا …