بازرسی پیچ و مهره

بازرسی پیچ و مهره

بازرسی پیچ و مهره عکس العمل های پیچ و مهره نسبت به بارهای اعمالی , از طریق آزمون خواص مکانیکی مشخص و معین میشود. خواصی مانند استحکام کششی , استحکام تسلیم  سختی , ضربه پذیری و … همگی در معرض تغییراتی قرار میگیرند که به انتخاب روش های تولید و عملیات متالورژیکی بستگی دارد. بازرسی …

شکست (FAILURE) در پیچ و مهره

شکست (FAILURE) در پیچ و مهره

شکست (FAILURE) در پیچ و مهره   انجام آزمون های فراوان برای جلو گیری از Failure , اقتصادی و علمی نیست بنابراین باید به آنالیز تحریری و تجربه طراحان اتکا نمود . عوامل گوناگونی بر نوع شکست تاثیر گذارند مانند : نوع آلیاژ , عملیات حرارتی , ماشینکاری یا نورد شدن رزوه , فرآیند تولید …