درجه بندی استحکام مهره ها

مهره ها نیز مانند پیچ ها دارای درجه بندی استحکام (درجه بندی استحکام مهره) است. یکی از دلایل آن، این است که عمل محکم کردن پیچ ها تا حد گشتاور لازم؛ بدون نگرانی از هرز شدن رزوه ها صورت گیرد. مهره ها نیز به 9 درجه تقسیم میگردند:   12،10،9،8،6،5،4،05،04. جدول زیر تناسب درجه بندی مهره …