درجه بندی استحکام پیچ ها

در درجه بندی استحکام پیچ ها، پیچ ها براساس استحکام کششی درجه بندی شده و درجه بندی استحکام پیچ در سیستم متریک Property Class نامیده می شود. “طبقه بندی مکانیکی” در سیستم ISO در استاندارد  EN  20898   قسمت 1 و 2 به نمایش گذاشته شده است. نامگذاری درجه بندی استحکام پیچ ها نامگذاری درجه بندی استحکام پیچ های متریک توسط اعداد و به صورت زیر می …