پوشش داکرومات پـیچ و مـهره

پوشش داکرومات پیچ و مهره - ظفر صالح سبا

با توجه به نیاز های جدید در عرصه صنعت و رشد، شکوفایی علم در جهت خدمت به صنایع و همچنین رعایت محیط زیست برای آیندگان پوشش داکرومات بشرح ذیل معرفی میگردد پوشش داکرومات چیست؟ پوشش داکرومات کاربردهای وسیـعی در صنعت دارد. پوشش داکرومات مزایای زیادی به همراه داشته که بسیار ارزشمند می باشند که از جمله مقاومت بسیار بالا …